Arkadaş Arama:

C 0

Rüyada Cebrail (A.S) Görmek


Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir melek. Bu nedenle rüyada Cebrail (a.s) görmek, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye delâlettir. Yine bir kimsenin Hazret-i Cebrail’i şen olarak kendisine müjde verir ve nasihat eder bir halde görmesi, şeref, izzet ve kuvvete işarettir.
Bu rüyayı gören, hasta ise şifa bulacağına, korkuyorsa korkudan emin olacağına, üzüntülü ise keder ve gamdan kurtulacak demektir. Rüyada Cebrail (a.s) görmek, şehitlik ile de tâbir edilir. Bir kimsenin Cebrail (a.s) dan yiyecek bir şey aldığını görmesi, o kişinin cennet ehlinden biri olacağına alâmettir. Yine Rüyada, Hazret-i Cibril’i kendisine selâm verir halde görmek, rüya sahibinin kadri yüce, medhe lâyık bir âlim olacağına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:
– Rüyada Cebrail (a.s) ‘i görmek, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun, sonunda şehid olarak öleceğine delâlet eder. Cebrail (a.s)’dan yiyecek bir şey aldığını görmek cennet ehlinden olmak ile tâbir edilir.
Bazı kere de Cebrail (a.s)’ı görmek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve galebeye delâlet eder. Yine o büyük meleği görmek, şer’i ilimlere, astronomi ilmine ve bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işarettir. Rüyada kendisini Cebrail (a.s)’ın suretinde görmek, kerem, cömertlik, hayır ve bereket ile tâbir olunur.
Vahiy meleğini görmek sonunda şehid olarak ölmeye, bu dünyada izzet, şeref ve yüceliğe ermeye, emin ve güvenilir olmaya, doğru söylemeye, Onu görmek astronomi, din ve dünyanın diğer ilimlerine, Onu üzüntülü görmek şiddet ve azaba delalet eder.
Cebrail (A.S.) i sen olarak kendisine bir nasihate yahut vasiyete yahut da müjdeye ait söz söylediğini görse o kimse, şeref ve izzete, kuvvet müjdeye işarettir. Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise şifa bulur, korkuyorsa korkusundan emin olur. Eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hac etmemiş ise haccetmek nasip olur. Rüyada Cebrail (A.S.) i görmek, şehit olarak ölmesine delildir. Cebrail (A.S.) dan yiyecek bir şey almak, o kimsenin cennet ehlinden olmasına işarettir.

Bir kimse rüyada Cebrail ve Mikail (A.S.) a düşmanlık yaptığını görse, o kimsenin görüş ve fikri Yahudilerin görüş ve fikrine uygun bulunmasına ve Allah Teâlâ Hazretlerinin emrine muhalif olan isleri yapmasına işarettir.
Cebrail (A.S.) i görmek, ilimlere muttali olmaya işarettir. Bir kimse Cebrail (A.S.) i üzüntülü olarak görse o kimseye şiddet ve azap isabet eder. Cebrail (A.S.) in kendisine selam verdiğini gören kimse kadri yüce, övgüye layık büyük bir âlim olur ve arkadaşları arasında saygı görür.
Cebrail (A.S.) i görmek, ilme, sırları sahibine bildirmeye, ölüme yaklaşmış olan kimsenin halen kendisine hayat bulunduğuna işarettir. Cebrail (A.S.) i görmek, bazen de nakil ve düşman üzerine Nusret ve galebeye işarettir. . Cebrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimse, cömert, hayır ve bereketi çok olur.